Wsparcie w Sytuacjach Kryzysu

  • ręce na głowie

Leczenie depresji i pomoc w trudnych chwilach

•Na różnych etapach biegu życia, w konfrontacji z poważnym problemem, jak choćby choroba, śmierć bliskiej osoby, rozwód czy utrata zatrudnienia, każdy z nas może doświadczyć poczucia zagrożenia wartości powiązanych z sensem życia i znaleźć się w sytuacji kryzysu.  Kryzys stanowi reakcję człowieka na sytuację trudną, często nieprzewidywalną, nagłą lub przekraczającą zwykłe ludzkie doświadczenie.

W obliczu takiej sytuacji dochodzi do wzrostu pobudzenia i napięcia emocjonalnego, zachwiania równowagi psychicznej.  Dotychczasowe zasoby i umiejętności rozwiązywania problemów stają się niewystarczające, człowiek traci poczucie kontroli nad wydarzeniami, czuje się bezradny i bezbronny. Ponieważ kryzys ma związek z indywidualnie ważnymi wartościami i celami życia, może stanowić zagrożenie dla integralności i tożsamości osoby go doświadczającej.

• Kryzysy mogą stanowić zarówno szansę rozwoju, jak i ryzyko wystąpienia zaburzeń. Każdy kryzys może stanowić punkt zwrotny, okazję do zmiany perspektywy życiowej; stwarza możliwość wyjścia z kryzysu silniejszym i dojrzalszym.  Z drugiej strony – może dojść do eskalacji kryzysu. Czasami kryzys może zakończyć się pozostawiając problem, który do niego doprowadził nierozwiązanym, co może powodować pozorne, chwilowe odzyskanie równowagi lub prowadzić do poczucia bezradności, utraty kontroli i stosowania nie przystosowawczych rozwiązań.

• Wśród czynników decydujących o tym, jaką rolę odegra kryzys emocjonalny w życiu poszczególnych osób, oprócz natury samego problemu i właściwości indywidualnych jednostki, znajduje się szeroko rozumiane wsparcie. Pomoc profesjonalna zmierza ku odzyskaniu zachwianej równowagi emocjonalnej, budowaniu poczucia kontroli, poszukiwaniu i mobilizowaniu dostępnych zasobów, potrzebnych do poradzenia sobie z kryzysem, a w dalszej perspektywie- ku redefiniowaniu indywidualnej hierarchii celów i wartości.

Prowadzą:
dr n.med. Hanna Korabel Specjalista Psychiatra
dr n.med. Magdalena Poradowska-Trzos Specjalista Psychiatra
mgr Justyna Koniczuk – Kleja Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Psychoonkolog, Psychoterapeuta
mgr Aleksandra Wolińska Psycholog Kliniczny, Neuropsycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
mgr Iwona Pieniążek – Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Psychoonkolog, Psychoterapeuta

Sprawdź również – Psychoterapeuta Kraków